ПЕНЗИОНЕРСКИ КРЕДИТИ

За убави пензионерски денови
до 40.000,00 ден


За финансиска помош во пензионерските денови аплицирајте за пензионерски кредит . Кај нас нема ограничување на возраста. Како обезбедување на овој кредит потребен е жирант со приходи. Секогаш постои можност кредитот да се исплати пред истекот на рокот без трошоци за предвремена отплата.